#iskon Instagram Photos & Videos

iskon - 38.8k posts

Latest #iskon Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

 • Haphol🌴
 • Haphol🌴
 •  143  19  8 hours ago
 • 🏵💮🌷अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं .
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ..
. वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं .
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ..
. .वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ .
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ..
. .गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं .
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ..
.. करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं .
वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं .
.. गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा .
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं .
.. गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं .
दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं .. ..गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा .
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं .🏵💮🌷
.
.
.
.
.
.
.
.#murlidhar#krishankanhaiya#bankebihari#radharaman#shriradhe#starbharat#radhakrishan#radhakrishandas#premdiwani#haribol#iskon#bankebihari#bankebiharitemple#barsana#instagood#instashare#krishna#radha#shriradha#shreeradheyradhey#radheyradheygovind#goverdhan#vrindavan#mathura#kunjnagari#kunjbihari#lordoftherings#holi#kirtan
 • 🏵💮🌷अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं .
  हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ..
  . वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं .
  चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ..
  . .वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ .
  नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ..
  . .गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं .
  रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ..
  .. करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं .
  वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं .
  .. गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा .
  सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं .
  .. गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं .
  दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं .. ..गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा .
  दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं .🏵💮🌷
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  . #murlidhar #krishankanhaiya #bankebihari #radharaman #shriradhe #starbharat #radhakrishan #radhakrishandas #premdiwani #haribol #iskon #bankebihari #bankebiharitemple #barsana #instagood #instashare #krishna #radha #shriradha #shreeradheyradhey #radheyradheygovind #goverdhan #vrindavan #mathura #kunjnagari #kunjbihari #lordoftherings #holi #kirtan
 •  61  2  12 hours ago