#hacisahinhesenli Instagram Photos & Videos

hacisahinhesenli - 16.1k posts

Hashtag Popularity

7.1
average comments
481.3
average likes

Latest #hacisahinhesenli Posts

 • ﷽​ ​Mərhəmətli və  Rəhmli Allahın adı  ilə!​
🌷Əssəlamu Aleykum🌷
🔘AYƏTÜL-KÜRSÜ
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Əllahu la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyum, la təxuzuhu sinətun və la nəvm, ləhu ma fis-səmavati və ma fil-ərz, mən zəl-ləzi yəşfəu indəhu illa bi-iznihi, yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum, və la yuhitunə bişəyin min ilmihi illa bima şaə, vəsiə kursiyyuhus-səmavati vəl-ərz, və la yəuduhu hifzuhuma, və huvəl-Əliyyul-Əzim. La ikrahə fid-dini qəd təbəyyənər-ruşdu minəl-ğəyy, fəmən yəkfur bit-tağuti və yumin billahi fəqədis-təmsəkə bil-urvətil-vusqa, lən-fisamə ləha, vəllahu Səmiun Əlim. Əllahu vəliyyul-ləzinə amənu yuxricuhum minəz-zulumati ilən-nur, vəlləzinə kəfəru əvliyauhumut-tağutu yuxricunəhum minən-nuri iləz-zulumat, ulaikə əshabun-nari hum fiha xalidun.
#Allah #bismillah #İslam #şiə #shia # #elhemdulillah #namaz #din #Quran #Quran_Hedis#karbala# #hacisahin#haciramil#hacisahinhesenli
 • ﷽​ ​Mərhəmətli və  Rəhmli Allahın adı  ilə!​
  🌷Əssəlamu Aleykum🌷
  🔘AYƏTÜL-KÜRSÜ
  Bismillahir-rəhmanir-rəhim
  Əllahu la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyum, la təxuzuhu sinətun və la nəvm, ləhu ma fis-səmavati və ma fil-ərz, mən zəl-ləzi yəşfəu indəhu illa bi-iznihi, yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum, və la yuhitunə bişəyin min ilmihi illa bima şaə, vəsiə kursiyyuhus-səmavati vəl-ərz, və la yəuduhu hifzuhuma, və huvəl-Əliyyul-Əzim. La ikrahə fid-dini qəd təbəyyənər-ruşdu minəl-ğəyy, fəmən yəkfur bit-tağuti və yumin billahi fəqədis-təmsəkə bil-urvətil-vusqa, lən-fisamə ləha, vəllahu Səmiun Əlim. Əllahu vəliyyul-ləzinə amənu yuxricuhum minəz-zulumati ilən-nur, vəlləzinə kəfəru əvliyauhumut-tağutu yuxricunəhum minən-nuri iləz-zulumat, ulaikə əshabun-nari hum fiha xalidun.
  #Allah #bismillah #İslam #şiə #shia # #elhemdulillah #namaz #din #Quran #Quran_Hedis #karbala# #hacisahin #haciramil #hacisahinhesenli

 •  102  3  30 minutes ago
 • Quran müttəqilərdən sonra kafirləri tanıtdırır. Bu zümrə azğınlıqda, haqqı ört-basdır etməkdə o qədər ciddidir ki, ilahi ayələri qəbul etmək istəmir. " Küfr " sözü örtmək mənasındadır. Əkinçi toxumu , gecə fəzanı örtdüyü üçün onlara da " kafir " deyirlər. Dində isə " Kafir" dedikdə ilahi həqiqətləri və ayələri örtənlər nəzərdə tutulur. İnadkar kafirlərdən bir qrupu peyğəmbərin dəvəti qarşısında belə dedilər : " Bizə sənin moizə və nəsihətlərinin əsəri yoxdur. Sənin nəsihət verib-verməməyinin bizim üçün fərqi yoxdur " ( Şüəra surəsi, ayə 136) 
Əgər münasib şərait olmazsa , peyğəmbərlərin dəvəti təsirsiz qalar. Yağışın təsirindən münbit torpaqda lalə, şoranlıqda tikan bitir.

Qeydlər : 
1. İnadkarlıq,cahilanə təəssüb insanı cansız cismə döndərir. 
2. Kafirlərin təbliğ yolu qorxutmaqdır. Əgər qorxutmaq və xəbərdarlıq insana təsir etmirsə, müjdə və vədə də təsirsiz olasıdır.

3. Bütün xalqın iman gətirməsi intizarında olmayın. ( Yusif surəsi, ayə 103)
 • Quran müttəqilərdən sonra kafirləri tanıtdırır. Bu zümrə azğınlıqda, haqqı ört-basdır etməkdə o qədər ciddidir ki, ilahi ayələri qəbul etmək istəmir. " Küfr " sözü örtmək mənasındadır. Əkinçi toxumu , gecə fəzanı örtdüyü üçün onlara da " kafir " deyirlər. Dində isə " Kafir" dedikdə ilahi həqiqətləri və ayələri örtənlər nəzərdə tutulur. İnadkar kafirlərdən bir qrupu peyğəmbərin dəvəti qarşısında belə dedilər : " Bizə sənin moizə və nəsihətlərinin əsəri yoxdur. Sənin nəsihət verib-verməməyinin bizim üçün fərqi yoxdur " ( Şüəra surəsi, ayə 136)
  Əgər münasib şərait olmazsa , peyğəmbərlərin dəvəti təsirsiz qalar. Yağışın təsirindən münbit torpaqda lalə, şoranlıqda tikan bitir.

  Qeydlər :
  1. İnadkarlıq,cahilanə təəssüb insanı cansız cismə döndərir.
  2. Kafirlərin təbliğ yolu qorxutmaqdır. Əgər qorxutmaq və xəbərdarlıq insana təsir etmirsə, müjdə və vədə də təsirsiz olasıdır.

  3. Bütün xalqın iman gətirməsi intizarında olmayın. ( Yusif surəsi, ayə 103)

 •  8  1  15 hours ago
 • 7⃣ ​-ci gün (Bazar gününün) Duası:​ Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә.
Fәzl vә rәhmәtindәn başqa bir şeyә ümidim olmayan Allahın adı ilə. Onun әdalәtindәn başqa bir şeydәn qorxmuram. Onun sözündәn başqa bir şeyә arxalanmır və Onun ipindәn başqa bir şeydәn tutmuram.
Xalqın tәcavüz vә zülmündәn yalnız Sәnә pәnah gәtirirәm, ey rizvan vә әfv sahibi! Sәnә, zәmanәnin çәtinliklәrindәn, ardıcıl qәm-qüssәlәrdәn, müsibәtli hadisәlәrdәn, (Qiyamәt sәfәri üçün) lazımınca hazırlaşıb, azuqә hazırlamazdan qabaq ömrümün sona çatmasından pәnah aparıram.
Mәnim üçün layiqli vә mәslәhәtli olan işlәrdә yalnız Sәndәn yol göstәrmәni istәyirәm. Vә asanlıq olan işlәrdә yalnız Sәndәn kömәk istәyirәm. Sağlamlıq libası vә onun davam tapmasının mәnim halıma şamil olmasını yalnız Sәndәn istәyirәm. Şeytanların vәsvәsәsindәn yalnız Sәnә pәnah aparıram. Sultanların zülmündәn Sәnin sultanlığına sığınıram. Pәrvәrdigara! Mәnim keçәn namaz vә oruclarımı qәbul edib, sabahımı vә ondan sonrakı günlәrimi bu gündәn vә bu saatımdan daha yaxşı et! Mәni öz qohum-әqrәbam vә tayfam arasında başıuca et, yuxuda vә oyaq olan vaxt mәni qoru! Çünki, Sәn daha yaxşı hifz edәn vә rәhm edәnlәrin daha rәhmlisisәn.
Pәrvәrdigara! Hәqiqәtәn mәn, bu gün vә sonrakı günlәrdә Sәnin dәrgahına şirkdən pənah aparıram.
Sәnin üçün dualarımı xalislәşdirir, onların qәbul olunması vә savab ümidi ilә hәmişә Sәnin itaәtindә qalıram. Elə isə mәxluqlarının әn yaxşısı vә haqqa doğru dә'vәt edәn Muhәmmәdә salavat göndәr. Mәni, Özünün yatmayan gözlәrinin önündә hifz edib, işlәrimin Sәnә tәrәf xәtm olunması ilә, ömrümü mәğfirәt vә bağışlanmaqla sona yetir! Hәqiqәtәn, Sәn bağışlayan vә rәhm edәnsәn.
#Allah #bismillah #İslam #şiə #shia #sunni #elhemdulillah #namaz #din #Quran #Quran_Hedis#karbala# #hacisahin#haciramil#hacisahinhesenli
 • 7⃣ ​-ci gün (Bazar gününün) Duası:​ Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә.
  Fәzl vә rәhmәtindәn başqa bir şeyә ümidim olmayan Allahın adı ilə. Onun әdalәtindәn başqa bir şeydәn qorxmuram. Onun sözündәn başqa bir şeyә arxalanmır və Onun ipindәn başqa bir şeydәn tutmuram.
  Xalqın tәcavüz vә zülmündәn yalnız Sәnә pәnah gәtirirәm, ey rizvan vә әfv sahibi! Sәnә, zәmanәnin çәtinliklәrindәn, ardıcıl qәm-qüssәlәrdәn, müsibәtli hadisәlәrdәn, (Qiyamәt sәfәri üçün) lazımınca hazırlaşıb, azuqә hazırlamazdan qabaq ömrümün sona çatmasından pәnah aparıram.
  Mәnim üçün layiqli vә mәslәhәtli olan işlәrdә yalnız Sәndәn yol göstәrmәni istәyirәm. Vә asanlıq olan işlәrdә yalnız Sәndәn kömәk istәyirәm. Sağlamlıq libası vә onun davam tapmasının mәnim halıma şamil olmasını yalnız Sәndәn istәyirәm. Şeytanların vәsvәsәsindәn yalnız Sәnә pәnah aparıram. Sultanların zülmündәn Sәnin sultanlığına sığınıram. Pәrvәrdigara! Mәnim keçәn namaz vә oruclarımı qәbul edib, sabahımı vә ondan sonrakı günlәrimi bu gündәn vә bu saatımdan daha yaxşı et! Mәni öz qohum-әqrәbam vә tayfam arasında başıuca et, yuxuda vә oyaq olan vaxt mәni qoru! Çünki, Sәn daha yaxşı hifz edәn vә rәhm edәnlәrin daha rәhmlisisәn.
  Pәrvәrdigara! Hәqiqәtәn mәn, bu gün vә sonrakı günlәrdә Sәnin dәrgahına şirkdən pənah aparıram.
  Sәnin üçün dualarımı xalislәşdirir, onların qәbul olunması vә savab ümidi ilә hәmişә Sәnin itaәtindә qalıram. Elə isə mәxluqlarının әn yaxşısı vә haqqa doğru dә'vәt edәn Muhәmmәdә salavat göndәr. Mәni, Özünün yatmayan gözlәrinin önündә hifz edib, işlәrimin Sәnә tәrәf xәtm olunması ilә, ömrümü mәğfirәt vә bağışlanmaqla sona yetir! Hәqiqәtәn, Sәn bağışlayan vә rәhm edәnsәn.
  #Allah #bismillah #İslam #şiə #shia #sunni #elhemdulillah #namaz #din #Quran #Quran_Hedis #karbala# #hacisahin #haciramil #hacisahinhesenli

 •  851  8  15 December, 2019
 • ﷽​ ​Mərhəmətli və  Rəhmli Allahın adı  ilə!​
🌷Əssəlamu Aleykum🌷
🔘AYƏTÜL-KÜRSÜ
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Əllahu la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyum, la təxuzuhu sinətun və la nəvm, ləhu ma fis-səmavati və ma fil-ərz, mən zəl-ləzi yəşfəu indəhu illa bi-iznihi, yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum, və la yuhitunə bişəyin min ilmihi illa bima şaə, vəsiə kursiyyuhus-səmavati vəl-ərz, və la yəuduhu hifzuhuma, və huvəl-Əliyyul-Əzim. La ikrahə fid-dini qəd təbəyyənər-ruşdu minəl-ğəyy, fəmən yəkfur bit-tağuti və yumin billahi fəqədis-təmsəkə bil-urvətil-vusqa, lən-fisamə ləha, vəllahu Səmiun Əlim. Əllahu vəliyyul-ləzinə amənu yuxricuhum minəz-zulumati ilən-nur, vəlləzinə kəfəru əvliyauhumut-tağutu yuxricunəhum minən-nuri iləz-zulumat, ulaikə əshabun-nari hum fiha xalidun.
#Allah #bismillah #İslam #şiə #shia # #elhemdulillah #namaz #din #Quran #Quran_Hedis#karbala# #hacisahin#haciramil#hacisahinhesenli
 • ﷽​ ​Mərhəmətli və  Rəhmli Allahın adı  ilə!​
  🌷Əssəlamu Aleykum🌷
  🔘AYƏTÜL-KÜRSÜ
  Bismillahir-rəhmanir-rəhim
  Əllahu la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyum, la təxuzuhu sinətun və la nəvm, ləhu ma fis-səmavati və ma fil-ərz, mən zəl-ləzi yəşfəu indəhu illa bi-iznihi, yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum, və la yuhitunə bişəyin min ilmihi illa bima şaə, vəsiə kursiyyuhus-səmavati vəl-ərz, və la yəuduhu hifzuhuma, və huvəl-Əliyyul-Əzim. La ikrahə fid-dini qəd təbəyyənər-ruşdu minəl-ğəyy, fəmən yəkfur bit-tağuti və yumin billahi fəqədis-təmsəkə bil-urvətil-vusqa, lən-fisamə ləha, vəllahu Səmiun Əlim. Əllahu vəliyyul-ləzinə amənu yuxricuhum minəz-zulumati ilən-nur, vəlləzinə kəfəru əvliyauhumut-tağutu yuxricunəhum minən-nuri iləz-zulumat, ulaikə əshabun-nari hum fiha xalidun.
  #Allah #bismillah #İslam #şiə #shia # #elhemdulillah #namaz #din #Quran #Quran_Hedis #karbala# #hacisahin #haciramil #hacisahinhesenli

 •  1,635  72  15 December, 2019

Top #hacisahinhesenli Posts