#VSCOCam Instagram Photos & Videos

VSCOCam - 198.6m posts

Latest #VSCOCam Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

 • 피크닉갔다가 언니야가 찍어줌!
사랑해요 정포토😍
 • 피크닉갔다가 언니야가 찍어줌!
  사랑해요 정포토😍
 •  2  2  33 seconds ago
 • Би хэзээ ч хэн нэгэнд хангалттай нэгэн байгаагүй, байх ч үгүй бололтой.
Энэ бодол их эртнийх. Үгүйсгэх аргагүй бодитой зүйл. Бодол төдийхөн зүйл биш гэдгийг нь өөрөө ч мэддэг болтлоо, ясандаа тултал ойлгосон зүйл. Хэн нэгэн гарч ирээд "Үгүй дээ, чи надад лав хангалттай" гэж хэлсэн ч одоо итгэхгүй. Одоо ер нь юунд ч итгэхгүй, амьдрал надаас сүүлийн удаа урвасан болог. Одоо тэгж итгэлээ барж, сэтгэлээ сэмлэж суухгүй.
 • Би хэзээ ч хэн нэгэнд хангалттай нэгэн байгаагүй, байх ч үгүй бололтой.
  Энэ бодол их эртнийх. Үгүйсгэх аргагүй бодитой зүйл. Бодол төдийхөн зүйл биш гэдгийг нь өөрөө ч мэддэг болтлоо, ясандаа тултал ойлгосон зүйл. Хэн нэгэн гарч ирээд "Үгүй дээ, чи надад лав хангалттай" гэж хэлсэн ч одоо итгэхгүй. Одоо ер нь юунд ч итгэхгүй, амьдрал надаас сүүлийн удаа урвасан болог. Одоо тэгж итгэлээ барж, сэтгэлээ сэмлэж суухгүй.
 •  0  1  43 seconds ago
 • (перезалив из-за качества)
я не макияжный гуру 🤪
ᅠ
мои любимые стрелки коричневыми тенями 💘
ᅠ
я люблю их за то, что они получаются супер непримечательными, но при этом визуально меняют взгляд, и никаких ровных и контрастных линий. 👼🏻
ᅠ
ещё я поняла две вещи:
1) я люблю кривляться
2) мне нравятся более спокойные мейки, нежели что-то яркое (хотя бывает настроение бахнуть чего-нибудь этакого))
ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ 
ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ 
ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ 
#80s #vintage #vsco #vscocam #vscotop #follow4follow #grunge #grungeaesthetic #makeuptutorial
 • (перезалив из-за качества)
  я не макияжный гуру 🤪

  мои любимые стрелки коричневыми тенями 💘

  я люблю их за то, что они получаются супер непримечательными, но при этом визуально меняют взгляд, и никаких ровных и контрастных линий. 👼🏻

  ещё я поняла две вещи:
  1) я люблю кривляться
  2) мне нравятся более спокойные мейки, нежели что-то яркое (хотя бывает настроение бахнуть чего-нибудь этакого))
  ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ
  ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ
  ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ ᅠ ᅠᅠ
  #80s #vintage #vsco #vscocam #vscotop #follow4follow #grunge #grungeaesthetic #makeuptutorial
 •  8  0  52 seconds ago
 • #남포면옥 
숙취 달고 나온 분 살리기위해 #평냉 긴급수혈
해장엔 평냉이 인생의 진zl😎
 • #남포면옥
  숙취 달고 나온 분 살리기위해 #평냉 긴급수혈
  해장엔 평냉이 인생의 진zl😎
 •  0  2  1 minute ago
 • Still can’t ride a bicycle on my own 😅
 • Still can’t ride a bicycle on my own 😅
 •  3  1  1 minute ago

Top #VSCOCam Posts

Advertisements

 • Maatje ❤️ Vandaag komt er een hele leuke video online waarin ik @sauldejongh heb verrast met hulp van z’n broertje @mathiasdejongh! Als je wil zien hoe het allemaal ging kun je om 15:30 mijn kanaal checken! Waarmee zou ik jullie kunnen verrassen?🤔
 • Maatje ❤️ Vandaag komt er een hele leuke video online waarin ik @sauldejongh heb verrast met hulp van z’n broertje @mathiasdejongh! Als je wil zien hoe het allemaal ging kun je om 15:30 mijn kanaal checken! Waarmee zou ik jullie kunnen verrassen?🤔
 •  329  18  42 minutes ago

Advertisements

 • ❌ДВУЛИЧИЕ❌
⠀
⠀⠀⠀
⠀
⠀⠀⠀Никогда не понимала людей, которые прячут свое гнилое нутро под маской невинного человека. Наблюдая за ним, ты знаешь, какая он мразь, а он сидит и рассказывает о свoих светлых помыслах. Да еще и заливается соловьем о том, как тяжело светлым и искренним людям в настоящее время. Тебе это откуда знать? ⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀Не понимаю я этого. ⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀Отказываюсь понимать. ⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀Я не говорю, что я непорочна и чиста. Нет. За мной столько грехов, что на две жизни хватит. Но я не пускаю пыль в глаза, боясь быть собой. Я молча достигаю успеха, пока вы заняты сплетнями обо мне.
⠀
⠀⠀⠀Вы врёте, чтобы казаться лучше, забыв, что лучшее, что есть в человеке, – это честность. ⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀✔⠀Сплетники поймут😌💁⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀#vsco
#vscofilter 
#vscocam 
#vscogood_ 
#likeme
#follow 
#followforlike
#likeme
#likeforlikes
#Lipetsk
#Moscow
#Russia
 • ❌ДВУЛИЧИЕ❌

  ⠀⠀⠀

  ⠀⠀⠀Никогда не понимала людей, которые прячут свое гнилое нутро под маской невинного человека. Наблюдая за ним, ты знаешь, какая он мразь, а он сидит и рассказывает о свoих светлых помыслах. Да еще и заливается соловьем о том, как тяжело светлым и искренним людям в настоящее время. Тебе это откуда знать? ⠀
  ⠀⠀⠀⠀
  ⠀⠀⠀Не понимаю я этого. ⠀
  ⠀⠀⠀⠀
  ⠀⠀⠀Отказываюсь понимать. ⠀
  ⠀⠀⠀⠀
  ⠀⠀⠀Я не говорю, что я непорочна и чиста. Нет. За мной столько грехов, что на две жизни хватит. Но я не пускаю пыль в глаза, боясь быть собой. Я молча достигаю успеха, пока вы заняты сплетнями обо мне.

  ⠀⠀⠀Вы врёте, чтобы казаться лучше, забыв, что лучшее, что есть в человеке, – это честность. ⠀
  ⠀⠀⠀⠀
  ⠀⠀⠀⠀
  ⠀✔⠀Сплетники поймут😌💁⠀
  ⠀⠀⠀⠀
  ⠀⠀⠀ #vsco
  #vscofilter
  #vscocam
  #vscogood_
  #likeme
  #follow
  #followforlike
  #likeme
  #likeforlikes
  #Lipetsk
  #Moscow
  #Russia
 •  372  12  3 hours ago
 • После консультации у @wow_juliet я начала следить за лунным календарём и обнаружила, что теперь у меня пмс два раза в месяц😂 а какие мне сны в полнолуние снятся....мамадарагая🙈
⠀
#vscocam #vsco #lightroom #lightroompresets #summervibes #alanya
 • После консультации у @wow_juliet я начала следить за лунным календарём и обнаружила, что теперь у меня пмс два раза в месяц😂 а какие мне сны в полнолуние снятся....мамадарагая🙈

  #vscocam #vsco #lightroom #lightroompresets #summervibes #alanya
 •  288  4  3 hours ago