#کافی_شاپ Instagram Photos & Videos

کافی_شاپ - 301.2k posts

Latest #کافی_شاپ Posts

 • #کرپ
💌راه اندازی کافی شاپ صفر تا صد
💌خرید و فروش تجهیزات
💌آموزش تخصصی پرسنل (مدیریت کافه.باریستا.بارتندر.ویتر.کاپیتان اوردر....)جذب نیرو متخصص
💌پشتیبانی و مشاوره توسعه بیزینس (کافی شاپ و کافه)
💌شیوه ها جذب مشتری و مشتری مداری
خلاقیت و تکمیل و تنوع سرو
💌توسعه منو و ذائقه شناسی مشتری
منو های کامل 💌 آموزش باریستا مقدماتی متوسط و تکمیلی
💌آموزش بارتندر مقدماتی متوسط و تکمیلی
💌صدور مدارک بین المللی از انگلستان آلمان و هندوستان
در زمینه های مدیریت کافه .باریستا .بارتندر 💌💌💌همه خدمات در محل با پشتیبانی مدت دار با توافق طرفین انجام می شود
#کافه
#باریستا_کرمان
#باریستا_اهواز
#کافه_کرمان
#کافه_اهواز
#آموزش_کافه
#تجهیزات_کافه
#قهوه
#میکسولوژی
#لاته
#اسپرسو
#کافی_شاپ
 • #کرپ
  💌راه اندازی کافی شاپ صفر تا صد
  💌خرید و فروش تجهیزات
  💌آموزش تخصصی پرسنل (مدیریت کافه.باریستا.بارتندر.ویتر.کاپیتان اوردر....)جذب نیرو متخصص
  💌پشتیبانی و مشاوره توسعه بیزینس (کافی شاپ و کافه)
  💌شیوه ها جذب مشتری و مشتری مداری
  خلاقیت و تکمیل و تنوع سرو
  💌توسعه منو و ذائقه شناسی مشتری
  منو های کامل 💌 آموزش باریستا مقدماتی متوسط و تکمیلی
  💌آموزش بارتندر مقدماتی متوسط و تکمیلی
  💌صدور مدارک بین المللی از انگلستان آلمان و هندوستان
  در زمینه های مدیریت کافه .باریستا .بارتندر 💌💌💌همه خدمات در محل با پشتیبانی مدت دار با توافق طرفین انجام می شود
  #کافه
  #باریستا_کرمان
  #باریستا_اهواز
  #کافه_کرمان
  #کافه_اهواز
  #آموزش_کافه
  #تجهیزات_کافه
  #قهوه
  #میکسولوژی
  #لاته
  #اسپرسو
  #کافی_شاپ
 •  0  0  3 minutes ago
 • 💌راه اندازی کافی شاپ صفر تا صد
💌خرید و فروش تجهیزات
💌آموزش تخصصی پرسنل (مدیریت کافه.باریستا.بارتندر.ویتر.کاپیتان اوردر....)جذب نیرو متخصص
💌پشتیبانی و مشاوره توسعه بیزینس (کافی شاپ و کافه)
💌شیوه ها جذب مشتری و مشتری مداری
خلاقیت و تکمیل و تنوع سرو
💌توسعه منو و ذائقه شناسی مشتری
منو های کامل 💌 آموزش باریستا مقدماتی متوسط و تکمیلی
💌آموزش بارتندر مقدماتی متوسط و تکمیلی
💌صدور مدارک بین المللی از انگلستان آلمان و هندوستان
در زمینه های مدیریت کافه .باریستا .بارتندر 💌💌💌همه خدمات در محل با پشتیبانی مدت دار با توافق طرفین انجام می شود
#کافه
#باریستا_کرمان
#باریستا_اهواز
#کافه_کرمان
#کافه_اهواز
#آموزش_کافه
#تجهیزات_کافه
#قهوه
#میکسولوژی
#لاته
#اسپرسو
#کافی_شاپ
 • 💌راه اندازی کافی شاپ صفر تا صد
  💌خرید و فروش تجهیزات
  💌آموزش تخصصی پرسنل (مدیریت کافه.باریستا.بارتندر.ویتر.کاپیتان اوردر....)جذب نیرو متخصص
  💌پشتیبانی و مشاوره توسعه بیزینس (کافی شاپ و کافه)
  💌شیوه ها جذب مشتری و مشتری مداری
  خلاقیت و تکمیل و تنوع سرو
  💌توسعه منو و ذائقه شناسی مشتری
  منو های کامل 💌 آموزش باریستا مقدماتی متوسط و تکمیلی
  💌آموزش بارتندر مقدماتی متوسط و تکمیلی
  💌صدور مدارک بین المللی از انگلستان آلمان و هندوستان
  در زمینه های مدیریت کافه .باریستا .بارتندر 💌💌💌همه خدمات در محل با پشتیبانی مدت دار با توافق طرفین انجام می شود
  #کافه
  #باریستا_کرمان
  #باریستا_اهواز
  #کافه_کرمان
  #کافه_اهواز
  #آموزش_کافه
  #تجهیزات_کافه
  #قهوه
  #میکسولوژی
  #لاته
  #اسپرسو
  #کافی_شاپ
 •  0  0  4 minutes ago
 • 💌راه اندازی کافی شاپ صفر تا صد
💌خرید و فروش تجهیزات
💌آموزش تخصصی پرسنل (مدیریت کافه.باریستا.بارتندر.ویتر.کاپیتان اوردر....)جذب نیرو متخصص
💌پشتیبانی و مشاوره توسعه بیزینس (کافی شاپ و کافه)
💌شیوه ها جذب مشتری و مشتری مداری
خلاقیت و تکمیل و تنوع سرو
💌توسعه منو و ذائقه شناسی مشتری
منو های کامل 💌 آموزش باریستا مقدماتی متوسط و تکمیلی
💌آموزش بارتندر مقدماتی متوسط و تکمیلی
💌صدور مدارک بین المللی از انگلستان آلمان و هندوستان
در زمینه های مدیریت کافه .باریستا .بارتندر 💌💌💌همه خدمات در محل با پشتیبانی مدت دار با توافق طرفین انجام می شود
#کافه
#باریستا_کرمان
#باریستا_اهواز
#کافه_کرمان
#کافه_اهواز
#آموزش_کافه
#تجهیزات_کافه
#قهوه
#میکسولوژی
#لاته
#اسپرسو
#کافی_شاپ
 • 💌راه اندازی کافی شاپ صفر تا صد
  💌خرید و فروش تجهیزات
  💌آموزش تخصصی پرسنل (مدیریت کافه.باریستا.بارتندر.ویتر.کاپیتان اوردر....)جذب نیرو متخصص
  💌پشتیبانی و مشاوره توسعه بیزینس (کافی شاپ و کافه)
  💌شیوه ها جذب مشتری و مشتری مداری
  خلاقیت و تکمیل و تنوع سرو
  💌توسعه منو و ذائقه شناسی مشتری
  منو های کامل 💌 آموزش باریستا مقدماتی متوسط و تکمیلی
  💌آموزش بارتندر مقدماتی متوسط و تکمیلی
  💌صدور مدارک بین المللی از انگلستان آلمان و هندوستان
  در زمینه های مدیریت کافه .باریستا .بارتندر 💌💌💌همه خدمات در محل با پشتیبانی مدت دار با توافق طرفین انجام می شود
  #کافه
  #باریستا_کرمان
  #باریستا_اهواز
  #کافه_کرمان
  #کافه_اهواز
  #آموزش_کافه
  #تجهیزات_کافه
  #قهوه
  #میکسولوژی
  #لاته
  #اسپرسو
  #کافی_شاپ
 •  0  0  6 minutes ago
 • 💌راه اندازی کافی شاپ صفر تا صد
💌خرید و فروش تجهیزات
💌آموزش تخصصی پرسنل (مدیریت کافه.باریستا.بارتندر.ویتر.کاپیتان اوردر....)جذب نیرو متخصص
💌پشتیبانی و مشاوره توسعه بیزینس (کافی شاپ و کافه)
💌شیوه ها جذب مشتری و مشتری مداری
خلاقیت و تکمیل و تنوع سرو
💌توسعه منو و ذائقه شناسی مشتری
منو های کامل 💌 آموزش باریستا مقدماتی متوسط و تکمیلی
💌آموزش بارتندر مقدماتی متوسط و تکمیلی
💌صدور مدارک بین المللی از انگلستان آلمان و هندوستان
در زمینه های مدیریت کافه .باریستا .بارتندر 💌💌💌همه خدمات در محل با پشتیبانی مدت دار با توافق طرفین انجام می شود
#کافه
#باریستا_کرمان
#باریستا_اهواز
#کافه_کرمان
#کافه_اهواز
#آموزش_کافه
#تجهیزات_کافه
#قهوه
#میکسولوژی
#لاته
#اسپرسو
#کافی_شاپ
 • 💌راه اندازی کافی شاپ صفر تا صد
  💌خرید و فروش تجهیزات
  💌آموزش تخصصی پرسنل (مدیریت کافه.باریستا.بارتندر.ویتر.کاپیتان اوردر....)جذب نیرو متخصص
  💌پشتیبانی و مشاوره توسعه بیزینس (کافی شاپ و کافه)
  💌شیوه ها جذب مشتری و مشتری مداری
  خلاقیت و تکمیل و تنوع سرو
  💌توسعه منو و ذائقه شناسی مشتری
  منو های کامل 💌 آموزش باریستا مقدماتی متوسط و تکمیلی
  💌آموزش بارتندر مقدماتی متوسط و تکمیلی
  💌صدور مدارک بین المللی از انگلستان آلمان و هندوستان
  در زمینه های مدیریت کافه .باریستا .بارتندر 💌💌💌همه خدمات در محل با پشتیبانی مدت دار با توافق طرفین انجام می شود
  #کافه
  #باریستا_کرمان
  #باریستا_اهواز
  #کافه_کرمان
  #کافه_اهواز
  #آموزش_کافه
  #تجهیزات_کافه
  #قهوه
  #میکسولوژی
  #لاته
  #اسپرسو
  #کافی_شاپ
 •  1  0  8 minutes ago
 • 💌راه اندازی کافی شاپ صفر تا صد
💌خرید و فروش تجهیزات
💌آموزش تخصصی پرسنل (مدیریت کافه.باریستا.بارتندر.ویتر.کاپیتان اوردر....)جذب نیرو متخصص
💌پشتیبانی و مشاوره توسعه بیزینس (کافی شاپ و کافه)
💌شیوه ها جذب مشتری و مشتری مداری
خلاقیت و تکمیل و تنوع سرو
💌توسعه منو و ذائقه شناسی مشتری
منو های کامل 💌 آموزش باریستا مقدماتی متوسط و تکمیلی
💌آموزش بارتندر مقدماتی متوسط و تکمیلی
💌صدور مدارک بین المللی از انگلستان آلمان و هندوستان
در زمینه های مدیریت کافه .باریستا .بارتندر 💌💌💌همه خدمات در محل با پشتیبانی مدت دار با توافق طرفین انجام می شود
#کافه
#باریستا_کرمان
#باریستا_اهواز
#کافه_کرمان
#کافه_اهواز
#آموزش_کافه
#تجهیزات_کافه
#قهوه
#میکسولوژی
#لاته
#اسپرسو
#کافی_شاپ
 • 💌راه اندازی کافی شاپ صفر تا صد
  💌خرید و فروش تجهیزات
  💌آموزش تخصصی پرسنل (مدیریت کافه.باریستا.بارتندر.ویتر.کاپیتان اوردر....)جذب نیرو متخصص
  💌پشتیبانی و مشاوره توسعه بیزینس (کافی شاپ و کافه)
  💌شیوه ها جذب مشتری و مشتری مداری
  خلاقیت و تکمیل و تنوع سرو
  💌توسعه منو و ذائقه شناسی مشتری
  منو های کامل 💌 آموزش باریستا مقدماتی متوسط و تکمیلی
  💌آموزش بارتندر مقدماتی متوسط و تکمیلی
  💌صدور مدارک بین المللی از انگلستان آلمان و هندوستان
  در زمینه های مدیریت کافه .باریستا .بارتندر 💌💌💌همه خدمات در محل با پشتیبانی مدت دار با توافق طرفین انجام می شود
  #کافه
  #باریستا_کرمان
  #باریستا_اهواز
  #کافه_کرمان
  #کافه_اهواز
  #آموزش_کافه
  #تجهیزات_کافه
  #قهوه
  #میکسولوژی
  #لاته
  #اسپرسو
  #کافی_شاپ
 •  1  0  11 minutes ago
 • ...فست فود (کژوال) دوکاس... ___________________________________________________ ((اولین شوی استیک و انتخاب گوشت توسط مشتری در گیلان)) ___________________________________________________ *اولین فست کژوال (فست فود بدون فریزر)*
___________________________________________________

_پیش غذا

_استیک 
_برگر *******غول برگر******* _اسموتی

_ پیتزا

_ نوشیدنی

___________________________________________________

شرایط استفاده: ⊗ پرداخت از طریق کارت عضویت سفیر. (برای کسب اطلاع از درصد تخفیف % ،به سایت سفیر کارت مراجعه فرمایید.)
Www.safir-card.ir/

#تخفیف_سفیر#رشت#کارت_تخفیف#سفیر_کارت#فست_فود_دوکاس#دوکاس#کافه#رستوران#کافی_شاپ#غول_برگر_دوکاس#پیتزا#برگر
 • ...فست فود (کژوال) دوکاس... ___________________________________________________ ((اولین شوی استیک و انتخاب گوشت توسط مشتری در گیلان)) ___________________________________________________ *اولین فست کژوال (فست فود بدون فریزر)*
  ___________________________________________________

  _پیش غذا

  _استیک
  _برگر *******غول برگر******* _اسموتی

  _ پیتزا

  _ نوشیدنی

  ___________________________________________________

  شرایط استفاده: ⊗ پرداخت از طریق کارت عضویت سفیر. (برای کسب اطلاع از درصد تخفیف % ،به سایت سفیر کارت مراجعه فرمایید.)
  Www.safir-card.ir/

  #تخفیف_سفیر #رشت #کارت_تخفیف #سفیر_کارت #فست_فود_دوکاس #دوکاس #کافه #رستوران #کافی_شاپ #غول_برگر_دوکاس #پیتزا #برگر
 •  2  1  3 hours ago

Top #کافی_شاپ Posts

 • 🌸
⬇پست 144
#رانی_هلو_خونگی
🌸
✅مواد لازم:
_هلو یک کیلو (حدودا ده تا متوسط)
_آب ۴ لیوان
_شکر سه چهارم لیوان
_نصفِ آب لیمو تازه
🌸
✅طرز تهیه:
ابتدا ۴ لیوان آب رو بذارید تا به جوش بیاد.
هلو ها را پوست کنده.(سعی کنید از هلو زعفرونی استفاده کنید چون خوش رنگ تر میشه)
هسته هاش رو جدا کنید بعد نگینی کنید‌.
سپس به آب در حال جوش اضافه کنید.
به مدت ۱۰ دقیقه اجازه بدید بپزه، بیشتر از ده دقیقه نذارید بمونه چون له میشه.
بعد از مدت زمان مذکور شعله رو خاموش کنید.
شکر و آبلیمو تازه رو اضافه کنید و خوب هم بزنید تا شکر حل بشه.
حدود دو سوم لیوان از تکه های هلو رو که پخته شدن جدا کنید و بذارید کنار.
بقیه مواد رو با هر وسیله‌ای که دارید مثل مخلوط کن، ۱۲۳ یا گوشت کوب برقی خوب مخلوط کنید تا کاملا یکدست بشه.
اخر سر اون تکه های هلویی رو که کنار گذاشته بودید رو بهش اضافه کنید.
بذارید فریزر دو الی سه ساعت بمونه تا کاملا خنک شه.
هرچی بیشتر بمونه توی یخچال یا فریزر خوشمزه تر میشه.
بعد از فریزر در بیارید، قبل از سرو کردن خوب به هم بزنید تا تکه های میوه که‌ ته نشین شدن بیان بالا.
🌸
نوش جان
🌸
#نوشیدنی #رانی #رانی_هلو #نوشیدنی_تابستونی #نوشیدنی_سرد #کیک #دسر #اسموتی #رنگ #هلو #ناهار #شام #عصرانه #نوشیدنی_کافی_شاپی #سفر #توریست #عروسی #صبحانه #طبیعت #کافی_شاپ
#drinks #handmadejewelry #handmade
#cakes #icecream #happy #food #instafood
#My_desserts96_144
🌸
 • 🌸
  ⬇پست 144
  #رانی_هلو_خونگی
  🌸
  ✅مواد لازم:
  _هلو یک کیلو (حدودا ده تا متوسط)
  _آب ۴ لیوان
  _شکر سه چهارم لیوان
  _نصفِ آب لیمو تازه
  🌸
  ✅طرز تهیه:
  ابتدا ۴ لیوان آب رو بذارید تا به جوش بیاد.
  هلو ها را پوست کنده.(سعی کنید از هلو زعفرونی استفاده کنید چون خوش رنگ تر میشه)
  هسته هاش رو جدا کنید بعد نگینی کنید‌.
  سپس به آب در حال جوش اضافه کنید.
  به مدت ۱۰ دقیقه اجازه بدید بپزه، بیشتر از ده دقیقه نذارید بمونه چون له میشه.
  بعد از مدت زمان مذکور شعله رو خاموش کنید.
  شکر و آبلیمو تازه رو اضافه کنید و خوب هم بزنید تا شکر حل بشه.
  حدود دو سوم لیوان از تکه های هلو رو که پخته شدن جدا کنید و بذارید کنار.
  بقیه مواد رو با هر وسیله‌ای که دارید مثل مخلوط کن، ۱۲۳ یا گوشت کوب برقی خوب مخلوط کنید تا کاملا یکدست بشه.
  اخر سر اون تکه های هلویی رو که کنار گذاشته بودید رو بهش اضافه کنید.
  بذارید فریزر دو الی سه ساعت بمونه تا کاملا خنک شه.
  هرچی بیشتر بمونه توی یخچال یا فریزر خوشمزه تر میشه.
  بعد از فریزر در بیارید، قبل از سرو کردن خوب به هم بزنید تا تکه های میوه که‌ ته نشین شدن بیان بالا.
  🌸
  نوش جان
  🌸
  #نوشیدنی #رانی #رانی_هلو #نوشیدنی_تابستونی #نوشیدنی_سرد #کیک #دسر #اسموتی #رنگ #هلو #ناهار #شام #عصرانه #نوشیدنی_کافی_شاپی #سفر #توریست #عروسی #صبحانه #طبیعت #کافی_شاپ
  #drinks #handmadejewelry #handmade
  #cakes #icecream #happy #food #instafood
  #My_desserts96_144
  🌸
 •  2,577  145  17 July, 2019
 • 💰| قیمت : 118,000 تومان
🌟| فروش عمده و تک
🚚| ارسال به سراسر ایران
🎁| ایران هوکا بزرگترین فروشگاه انواع قلیان و لوازم جانبی
📱| تلفن دریافت سفارشات :
📱|09120673551
☎️|02155152686
www.iranhookah.com
📥| نحوه سفارش:
🔸️ارسال عکس کالای مورد نظر از طریق دایرکت
🔸️ارسال آدرس دقیق با شماره تماس و نام گیرنده
🔸️ارسال عکس فیش واریزی یا رسید کارت به کارت
💨💨💨💨💨
🎁| نحوه ارسال:
🏍| ارسال سریع با الو پیک در تهران
🚚| ارسال به تمام استان های ایران با تیپاکس
🚚| ارسال به روستا ها با پست
______________________
تگ ها:
#قلیان
#قلیون
#کافه
#سفره_خانه
#کافی_شاپ
#ایران_هوکا
#ghelyan
#ghelyoon
#hookah
#shisha
#ghelyan110
#iranhookah
#قلیان_برنجی#برنجی
 • 💰| قیمت : 118,000 تومان
  🌟| فروش عمده و تک
  🚚| ارسال به سراسر ایران
  🎁| ایران هوکا بزرگترین فروشگاه انواع قلیان و لوازم جانبی
  📱| تلفن دریافت سفارشات :
  📱|09120673551
  ☎️|02155152686
  www.iranhookah.com
  📥| نحوه سفارش:
  🔸️ارسال عکس کالای مورد نظر از طریق دایرکت
  🔸️ارسال آدرس دقیق با شماره تماس و نام گیرنده
  🔸️ارسال عکس فیش واریزی یا رسید کارت به کارت
  💨💨💨💨💨
  🎁| نحوه ارسال:
  🏍| ارسال سریع با الو پیک در تهران
  🚚| ارسال به تمام استان های ایران با تیپاکس
  🚚| ارسال به روستا ها با پست
  ______________________
  تگ ها:
  #قلیان
  #قلیون
  #کافه
  #سفره_خانه
  #کافی_شاپ
  #ایران_هوکا
  #ghelyan
  #ghelyoon
  #hookah
  #shisha
  #ghelyan110
  #iranhookah
  #قلیان_برنجی #برنجی
 •  1,443  0  15 July, 2019
 • 💰| قیمت : 118,000 تومان
🌟| فروش عمده و تک
🚚| ارسال به سراسر ایران
🎁| ایران هوکا بزرگترین فروشگاه انواع قلیان و لوازم جانبی
📱| تلفن دریافت سفارشات :
📱|09120673551
☎️|02155152686
www.iranhookah.com
📥| نحوه سفارش:
🔸️ارسال عکس کالای مورد نظر از طریق دایرکت
🔸️ارسال آدرس دقیق با شماره تماس و نام گیرنده
🔸️ارسال عکس فیش واریزی یا رسید کارت به کارت
💨💨💨💨💨
🎁| نحوه ارسال:
🏍| ارسال سریع با الو پیک در تهران
🚚| ارسال به تمام استان های ایران با تیپاکس
🚚| ارسال به روستا ها با پست
______________________
تگ ها:
#قلیان
#قلیون
#کافه
#سفره_خانه
#کافی_شاپ
#ایران_هوکا
#ghelyan
#ghelyoon
#hookah
#shisha
#ghelyan110
#iranhookah
 • 💰| قیمت : 118,000 تومان
  🌟| فروش عمده و تک
  🚚| ارسال به سراسر ایران
  🎁| ایران هوکا بزرگترین فروشگاه انواع قلیان و لوازم جانبی
  📱| تلفن دریافت سفارشات :
  📱|09120673551
  ☎️|02155152686
  www.iranhookah.com
  📥| نحوه سفارش:
  🔸️ارسال عکس کالای مورد نظر از طریق دایرکت
  🔸️ارسال آدرس دقیق با شماره تماس و نام گیرنده
  🔸️ارسال عکس فیش واریزی یا رسید کارت به کارت
  💨💨💨💨💨
  🎁| نحوه ارسال:
  🏍| ارسال سریع با الو پیک در تهران
  🚚| ارسال به تمام استان های ایران با تیپاکس
  🚚| ارسال به روستا ها با پست
  ______________________
  تگ ها:
  #قلیان
  #قلیون
  #کافه
  #سفره_خانه
  #کافی_شاپ
  #ایران_هوکا
  #ghelyan
  #ghelyoon
  #hookah
  #shisha
  #ghelyan110
  #iranhookah
 •  1,120  0  15 July, 2019