#بیخدایی Instagram Photos & Videos

بیخدایی - 2.8k posts

Hashtag Popularity

35.4
average comments
452.9
average likes

Latest #بیخدایی Posts

 • ‎آتئیسم چیست؟
.
.
آتئیسم در حالت کلی به معنای نپذیرفتن و باور نداشتن هرگونه خدا یا آفریدگار یا حتی انرژی برتر و فراطبیعی است. . ‎آتئیسم تنها یک بینش به جهان است. نه جهان بینی است، نه مکتب، نه دین و نه ایدئولوژی. .
.
برای همین است که یک آتئیست در کنار این بینش کلی خود یکی از جنبش های فلسفی و یا ایدئولوژی خاصی را در کنار آن بر می گزیند.
. ‎یک آتئیست می تواند اگزیستانسیالیست (هستی گرا)، اومانیست (انسان گرا)، لیبرالیست یا سوسیالیست یا آنارشیست یا مارکسیست یا کمونیست یا فمینیست باشد. یک آتئیست می تواند در روش فکری خود پراگماتیست (عمل گرا)، یا راسیونالیست (خرد گرا)، یا اسکپتیسیست (شک گرا)، یا ساینتیسمیست (علم گرا)، یا فیزیکالیست (فیزیک گرا) و از همه جالب تر و برای توجه برخی از دوستان آتئیست و دیندار؛ یک آتئیست می تواند اگنوستیک (ندانم گرا) باشد. . ‎البته توجه برخی از دوستان را به این نکته جلب می کنم که ندانم گرایی و شک گرایی یکی نیست. و البته بیشتر فیلسوفان آتئیست (مانند راسل) ندانم گرا هم هستند، آنها در مقابل خدای ادیان آتئیست هستند و در برابر خدای آفریننده بدون دخالتگری اگنوستیک هستند.
.
. . ‎آتئیسم لزوما انکار خدا نیست، فرد آتئیست می تواند به سادگی تنها بخاطر اینکه دلایل وجودی خدا را قانع کننده ندانسته باشد خداناباور باهد. این چنین بینشی نیاز به اثبات خداناباوری خود ندارد. ‎لزومی ندارد یک آتئیست برای اثبات درستی خود، عدم وجود خدایان را اثبات کند. . ‎همانطور که خیلی از مردم بطور عامیانه و تنها با یک حس درونی و بدون هیچ دلیل منطقی-فلسفی خداباورند، خداناباوری هم می تواند حسی و بدون دلیل باشد. اگر خداناباوری برای بینش خود دلیل نداشته باشد در خانه ی آخر می شود مانند عموم خداباوران و این هیچ ایرادی بر او نمی آورد. تنها بینش او را غیرفلسفی و عامیانه می کند، همین. . ‎از سوی دیگر این که فردی آتئیست باشد لزوما به این معنی نیست که او انسانی اخلاقی و انسان گراست. حتی به این معنی نیست که او انسانی دموکراتیک و سکولار است یا این برداشت را نمی توان داشت که حتما انسانی خردمند و باهوش است. آتئیسم یک پز و شکلک درآوردن روشنفکرانه نیست، چون لزوما هرکس که آتئیست است انسان روشنفکری نیست. شاید بهتر باشد که بگوییم آتئیست بودن و رها از هرگونه خرافه و پیشفرض غلط بودن شرط لازم روشنفکری است، اما شرط کافی آن نیست. .
.
. .
#آتئیست #بیخدایی #بیخدا #خداناباور #خداناباوری #شکگرایی #ندانمگرایی #ندانمگرا #آگنوستیک #خردگرایی #علمگرایی #عقلگرایی
 • ‎آتئیسم چیست؟
  .
  .
  آتئیسم در حالت کلی به معنای نپذیرفتن و باور نداشتن هرگونه خدا یا آفریدگار یا حتی انرژی برتر و فراطبیعی است. . ‎آتئیسم تنها یک بینش به جهان است. نه جهان بینی است، نه مکتب، نه دین و نه ایدئولوژی. .
  .
  برای همین است که یک آتئیست در کنار این بینش کلی خود یکی از جنبش های فلسفی و یا ایدئولوژی خاصی را در کنار آن بر می گزیند.
  . ‎یک آتئیست می تواند اگزیستانسیالیست (هستی گرا)، اومانیست (انسان گرا)، لیبرالیست یا سوسیالیست یا آنارشیست یا مارکسیست یا کمونیست یا فمینیست باشد. یک آتئیست می تواند در روش فکری خود پراگماتیست (عمل گرا)، یا راسیونالیست (خرد گرا)، یا اسکپتیسیست (شک گرا)، یا ساینتیسمیست (علم گرا)، یا فیزیکالیست (فیزیک گرا) و از همه جالب تر و برای توجه برخی از دوستان آتئیست و دیندار؛ یک آتئیست می تواند اگنوستیک (ندانم گرا) باشد. . ‎البته توجه برخی از دوستان را به این نکته جلب می کنم که ندانم گرایی و شک گرایی یکی نیست. و البته بیشتر فیلسوفان آتئیست (مانند راسل) ندانم گرا هم هستند، آنها در مقابل خدای ادیان آتئیست هستند و در برابر خدای آفریننده بدون دخالتگری اگنوستیک هستند.
  .
  . . ‎آتئیسم لزوما انکار خدا نیست، فرد آتئیست می تواند به سادگی تنها بخاطر اینکه دلایل وجودی خدا را قانع کننده ندانسته باشد خداناباور باهد. این چنین بینشی نیاز به اثبات خداناباوری خود ندارد. ‎لزومی ندارد یک آتئیست برای اثبات درستی خود، عدم وجود خدایان را اثبات کند. . ‎همانطور که خیلی از مردم بطور عامیانه و تنها با یک حس درونی و بدون هیچ دلیل منطقی-فلسفی خداباورند، خداناباوری هم می تواند حسی و بدون دلیل باشد. اگر خداناباوری برای بینش خود دلیل نداشته باشد در خانه ی آخر می شود مانند عموم خداباوران و این هیچ ایرادی بر او نمی آورد. تنها بینش او را غیرفلسفی و عامیانه می کند، همین. . ‎از سوی دیگر این که فردی آتئیست باشد لزوما به این معنی نیست که او انسانی اخلاقی و انسان گراست. حتی به این معنی نیست که او انسانی دموکراتیک و سکولار است یا این برداشت را نمی توان داشت که حتما انسانی خردمند و باهوش است. آتئیسم یک پز و شکلک درآوردن روشنفکرانه نیست، چون لزوما هرکس که آتئیست است انسان روشنفکری نیست. شاید بهتر باشد که بگوییم آتئیست بودن و رها از هرگونه خرافه و پیشفرض غلط بودن شرط لازم روشنفکری است، اما شرط کافی آن نیست. .
  .
  . .
  #آتئیست #بیخدایی #بیخدا #خداناباور #خداناباوری #شکگرایی #ندانمگرایی #ندانمگرا #آگنوستیک #خردگرایی #علمگرایی #عقلگرایی

 •  257  7  12 November, 2019
 • ‎آتئیسم چیست؟
.
.
آتئیسم در حالت کلی به معنای نپذیرفتن و باور نداشتن هرگونه خدا یا آفریدگار یا حتی انرژی برتر و فراطبیعی است. . ‎آتئیسم تنها یک بینش به جهان است. نه جهان بینی است، نه مکتب، نه دین و نه ایدئولوژی. .
.
برای همین است که یک آتئیست در کنار این بینش کلی خود یکی از جنبش های فلسفی و یا ایدئولوژی خاصی را در کنار آن بر می گزیند.
. ‎یک آتئیست می تواند اگزیستانسیالیست (هستی گرا)، اومانیست (انسان گرا)، لیبرالیست یا سوسیالیست یا آنارشیست یا مارکسیست یا کمونیست یا فمینیست باشد. یک آتئیست می تواند در روش فکری خود پراگماتیست (عمل گرا)، یا راسیونالیست (خرد گرا)، یا اسکپتیسیست (شک گرا)، یا ساینتیسمیست (علم گرا)، یا فیزیکالیست (فیزیک گرا) و از همه جالب تر و برای توجه برخی از دوستان آتئیست و دیندار؛ یک آتئیست می تواند اگنوستیک (ندانم گرا) باشد. . ‎البته توجه برخی از دوستان را به این نکته جلب می کنم که ندانم گرایی و شک گرایی یکی نیست. و البته بیشتر فیلسوفان آتئیست (مانند راسل) ندانم گرا هم هستند، آنها در مقابل خدای ادیان آتئیست هستند و در برابر خدای آفریننده بدون دخالتگری اگنوستیک هستند.
.
. . ‎آتئیسم لزوما انکار خدا نیست، فرد آتئیست می تواند به سادگی تنها بخاطر اینکه دلایل وجودی خدا را قانع کننده ندانسته باشد خداناباور باهد. این چنین بینشی نیاز به اثبات خداناباوری خود ندارد. ‎لزومی ندارد یک آتئیست برای اثبات درستی خود، عدم وجود خدایان را اثبات کند. . ‎همانطور که خیلی از مردم بطور عامیانه و تنها با یک حس درونی و بدون هیچ دلیل منطقی-فلسفی خداباورند، خداناباوری هم می تواند حسی و بدون دلیل باشد. اگر خداناباوری برای بینش خود دلیل نداشته باشد در خانه ی آخر می شود مانند عموم خداباوران و این هیچ ایرادی بر او نمی آورد. تنها بینش او را غیرفلسفی و عامیانه می کند، همین. . ‎از سوی دیگر این که فردی آتئیست باشد لزوما به این معنی نیست که او انسانی اخلاقی و انسان گراست. حتی به این معنی نیست که او انسانی دموکراتیک و سکولار است یا این برداشت را نمی توان داشت که حتما انسانی خردمند و باهوش است. آتئیسم یک پز و شکلک درآوردن روشنفکرانه نیست، چون لزوما هرکس که آتئیست است انسان روشنفکری نیست. شاید بهتر باشد که بگوییم آتئیست بودن و رها از هرگونه خرافه و پیشفرض غلط بودن شرط لازم روشنفکری است، اما شرط کافی آن نیست. .
.
.
.
ادامه‌ی متن در کامنت .
.
.
#آتئیست #بیخدایی #بیخدا #خداناباور #خداناباوری #شکگرایی #ندانمگرایی #ندانمگرا #آگنوستیک #خردگرایی #علمگرایی #عقلگرایی
 • ‎آتئیسم چیست؟
  .
  .
  آتئیسم در حالت کلی به معنای نپذیرفتن و باور نداشتن هرگونه خدا یا آفریدگار یا حتی انرژی برتر و فراطبیعی است. . ‎آتئیسم تنها یک بینش به جهان است. نه جهان بینی است، نه مکتب، نه دین و نه ایدئولوژی. .
  .
  برای همین است که یک آتئیست در کنار این بینش کلی خود یکی از جنبش های فلسفی و یا ایدئولوژی خاصی را در کنار آن بر می گزیند.
  . ‎یک آتئیست می تواند اگزیستانسیالیست (هستی گرا)، اومانیست (انسان گرا)، لیبرالیست یا سوسیالیست یا آنارشیست یا مارکسیست یا کمونیست یا فمینیست باشد. یک آتئیست می تواند در روش فکری خود پراگماتیست (عمل گرا)، یا راسیونالیست (خرد گرا)، یا اسکپتیسیست (شک گرا)، یا ساینتیسمیست (علم گرا)، یا فیزیکالیست (فیزیک گرا) و از همه جالب تر و برای توجه برخی از دوستان آتئیست و دیندار؛ یک آتئیست می تواند اگنوستیک (ندانم گرا) باشد. . ‎البته توجه برخی از دوستان را به این نکته جلب می کنم که ندانم گرایی و شک گرایی یکی نیست. و البته بیشتر فیلسوفان آتئیست (مانند راسل) ندانم گرا هم هستند، آنها در مقابل خدای ادیان آتئیست هستند و در برابر خدای آفریننده بدون دخالتگری اگنوستیک هستند.
  .
  . . ‎آتئیسم لزوما انکار خدا نیست، فرد آتئیست می تواند به سادگی تنها بخاطر اینکه دلایل وجودی خدا را قانع کننده ندانسته باشد خداناباور باهد. این چنین بینشی نیاز به اثبات خداناباوری خود ندارد. ‎لزومی ندارد یک آتئیست برای اثبات درستی خود، عدم وجود خدایان را اثبات کند. . ‎همانطور که خیلی از مردم بطور عامیانه و تنها با یک حس درونی و بدون هیچ دلیل منطقی-فلسفی خداباورند، خداناباوری هم می تواند حسی و بدون دلیل باشد. اگر خداناباوری برای بینش خود دلیل نداشته باشد در خانه ی آخر می شود مانند عموم خداباوران و این هیچ ایرادی بر او نمی آورد. تنها بینش او را غیرفلسفی و عامیانه می کند، همین. . ‎از سوی دیگر این که فردی آتئیست باشد لزوما به این معنی نیست که او انسانی اخلاقی و انسان گراست. حتی به این معنی نیست که او انسانی دموکراتیک و سکولار است یا این برداشت را نمی توان داشت که حتما انسانی خردمند و باهوش است. آتئیسم یک پز و شکلک درآوردن روشنفکرانه نیست، چون لزوما هرکس که آتئیست است انسان روشنفکری نیست. شاید بهتر باشد که بگوییم آتئیست بودن و رها از هرگونه خرافه و پیشفرض غلط بودن شرط لازم روشنفکری است، اما شرط کافی آن نیست. .
  .
  .
  .
  ادامه‌ی متن در کامنت .
  .
  .
  #آتئیست #بیخدایی #بیخدا #خداناباور #خداناباوری #شکگرایی #ندانمگرایی #ندانمگرا #آگنوستیک #خردگرایی #علمگرایی #عقلگرایی

 •  1,309  62  12 November, 2019
 • 👈کلیپ نابودی استدلال هاوکینگ مبنی بر پیدایش خود به خودی جهان از هیچ، در کمتر از دو دقیقه.
👈وقتی گفته میشود جهان از "هیچ" به وجود آمده است، در واقع فرض شده که ابتدا قوانین فیزیک وجود داشته و این قوانین منجر به ایجاد جهان از هیچ شده‌اند اما در کمال شگفتی هیچکس پاسخی به این سوال که منشاء این قوانین چیست نمیدهد.
👈دکتر شریعتی: درد امروز جامعه ما بی سوادی مردم ما نیست بلکه نیم سوادی روشنفکران و تحصیل کرده های ماست!
👈غلامحسین دینانی:اين جهل نيست كه مانع علم است آدم جاهل هيچ وقت ضدعلم نيست . آدم جاهل ،جاهل است اما علم مي آموزد. آن ها كه عالم شدند اول جاهل بودند وبعد علم آموختند. آن چه كه ضد علم است توهم علم است.
كسي كه متوهم علم است يعني توهم مي كند كه علم دارد نمي آموزد. خدا هم به کسی افاضه می کند که قابلیت دارد نه توهم !
👈پ. ن:انسان‌های به اصطلاح روشنفکر در ایران فقط با خواندن دو کتب و حتی دو پست در اینستاگرام و صفحه هات مجازی دیگر، شروع به نفی وجود خداوند میکنند، و حتی استدلال آنها برای رد خدا فقط اکتفا بر نظریات دانشمندان غربی است حتی بدون یک دقیقه تحقیق و مطالعه بیشتر با قبول کردن نظریات آنها و نتیجه گیری های غیر منطقی وارد دنیای آتئیست ها می‌شوند. 
دانش انسان(علم) در مکان و زمان و ماده محدود است
ما خداباوران خدایی را قبول داریم که نه ماده است و نه در مکان و زمان محدود، او خالق زمان و مکان وماده است ولی گوش شنوایی برای درک این چند خط در میان آتئیست ها موجود نیست.
@Sokoot_sefid
@Sokoot_sefid 
#اسلام#قرآن#الله
#آتئیست#کافر#بیخدا 
#مرتد#خداناباوری
#خداناباور#خردگرا
#آتئیسم #نیچه#داروین
#دین#بیخدایی#آگنوستیک
#شبهات#خردگرایی#ریچارد_داوکینز
#استیون_هاوکینگ#صادق_هدایت#داروین
#فلسفه #راسل #بیگ_بنگ
#خداشناسی #اگزیستانسیالیسم #ماتریالیسم_دیالکتیک
 • 👈کلیپ نابودی استدلال هاوکینگ مبنی بر پیدایش خود به خودی جهان از هیچ، در کمتر از دو دقیقه.
  👈وقتی گفته میشود جهان از "هیچ" به وجود آمده است، در واقع فرض شده که ابتدا قوانین فیزیک وجود داشته و این قوانین منجر به ایجاد جهان از هیچ شده‌اند اما در کمال شگفتی هیچکس پاسخی به این سوال که منشاء این قوانین چیست نمیدهد.
  👈دکتر شریعتی: درد امروز جامعه ما بی سوادی مردم ما نیست بلکه نیم سوادی روشنفکران و تحصیل کرده های ماست!
  👈غلامحسین دینانی:اين جهل نيست كه مانع علم است آدم جاهل هيچ وقت ضدعلم نيست . آدم جاهل ،جاهل است اما علم مي آموزد. آن ها كه عالم شدند اول جاهل بودند وبعد علم آموختند. آن چه كه ضد علم است توهم علم است.
  كسي كه متوهم علم است يعني توهم مي كند كه علم دارد نمي آموزد. خدا هم به کسی افاضه می کند که قابلیت دارد نه توهم !
  👈پ. ن:انسان‌های به اصطلاح روشنفکر در ایران فقط با خواندن دو کتب و حتی دو پست در اینستاگرام و صفحه هات مجازی دیگر، شروع به نفی وجود خداوند میکنند، و حتی استدلال آنها برای رد خدا فقط اکتفا بر نظریات دانشمندان غربی است حتی بدون یک دقیقه تحقیق و مطالعه بیشتر با قبول کردن نظریات آنها و نتیجه گیری های غیر منطقی وارد دنیای آتئیست ها می‌شوند.
  دانش انسان(علم) در مکان و زمان و ماده محدود است
  ما خداباوران خدایی را قبول داریم که نه ماده است و نه در مکان و زمان محدود، او خالق زمان و مکان وماده است ولی گوش شنوایی برای درک این چند خط در میان آتئیست ها موجود نیست.
  @Sokoot_sefid
  @Sokoot_sefid
  #اسلام #قرآن #الله
  #آتئیست #کافر #بیخدا
  #مرتد #خداناباوری
  #خداناباور #خردگرا
  #آتئیسم #نیچه #داروین
  #دین #بیخدایی #آگنوستیک
  #شبهات #خردگرایی #ریچارد_داوکینز
  #استیون_هاوکینگ #صادق_هدایت #داروین
  #فلسفه #راسل #بیگ_بنگ
  #خداشناسی #اگزیستانسیالیسم #ماتریالیسم_دیالکتیک

 •  128  0  3 November, 2019
 • بعضی از اسامی بت ها که در تاریخ ضبط شده به این شرح است:
سواع»؛ «ودّ»؛ «یغوث»؛ «یعوق»؛ «نسر»«منات»؛ «لات»؛ «عزى»؛ «هبل»؛ «إساف» و «نائله»؛ «مناف»«ذوالخلصة»؛ «سعد»؛ «ذوالكفین»؛ «أقیصر»؛ «نهم»؛ «عائم»؛ «سعیر»؛ «عمیانس»؛ «فلس»؛ «یعبوب»؛ «باجر»؛ «تكمله»‏؛ اما ریشه این شبهه این است که نام "الله" در بین عرب وجود داشته است و به عنوان نمونه پدر پیامبر خدا (ص) عبدالله بوده است چیست؟ بت پرستان انسان هایی نبودند که بت را خالق خود بدانند. بلکه آنها به مخلوق خدا بودن خود اعتراف می کردند:
«وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ؛[لقمان/۲۵] و هر گاه از آنان سؤال كنى: «چه كسى آسمانها و زمین را آفریده است؟» مسلّماً مى ‏گویند: «اللَّه»، بگو: «الحمد للَّه (كه خود شما معترفید)!» ولى بیشتر آنان نمى ‏دانند!» و بت را از این جهت تقدیس می کردند که آن ها را شفیع در نزد "الله" می دانستند:
«ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى‏ إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فی‏ ما هُمْ فیهِ یَخْتَلِفُون؛[زمر/۳] اینها را نمى‏ پرستیم مگر بخاطر اینكه ما را به خداوند نزدیك كنند، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داورى مى ‏كند.» در واقع بت پرستان مشرک بودند و مشرک به کسی می گویند که در کنار خدا دیگری را به باطل دارای وجاهت بدانند. در مناظره ای بین پیامبر (ص) و بت پرستان، عقیده این گروه، روشن تر می شود:
«پیامبر (ص) رو به مشركان عرب (بت پرستان) كرده و فرمود: چرا بتان را پرستش كرده و از پروردگار جهان دست كشیده‏اید؟ گفتند: با این كار به خداوند تقرّب مى‏ جوییم.
فرمود: مگر این بتان شنوا بوده و از خدایشان اطاعت نموده و او را عبادت مى‏كنند تا شما بواسطه تعظیم آنها به خداوند تقرّب جویید؟ گفتند: نه.
فرمود: مگر شما خودتان آنها را نتراشیده ‏اید؟ گفتند: آرى. فرمود: باین ترتیب اگر آنها شما را عبادت كنند شایسته ‏تر است تا شما آنها را. در این صورت خدایى كه عارف به مصالح و عواقب، و حكیم در تعیین تكلیفتان مى ‏باشد آیا شما را به این عبادت امر كرده است؟! بت پرستان پس از این كلام باهم اختلاف كرده و گروهى گفتند: خداوند در پیكرهاى مردانى حلول كرده كه به شكل این بتان بودند. و بر این اساس آنها را صورتگرى نمودیم. و منظور ما از توجّه به این بتان تعظیم همان هیاكل است.
ادامه در کامنت... #اسلام#قرآن#الله
#آتئیست#کافر#بیخدا 
#مرتد#خداناباوری
#خداناباور#خردگرا
#آتئیسم #نیچه#داروین
#دین#بیخدایی#آگنوست
 • بعضی از اسامی بت ها که در تاریخ ضبط شده به این شرح است:
  سواع»؛ «ودّ»؛ «یغوث»؛ «یعوق»؛ «نسر»«منات»؛ «لات»؛ «عزى»؛ «هبل»؛ «إساف» و «نائله»؛ «مناف»«ذوالخلصة»؛ «سعد»؛ «ذوالكفین»؛ «أقیصر»؛ «نهم»؛ «عائم»؛ «سعیر»؛ «عمیانس»؛ «فلس»؛ «یعبوب»؛ «باجر»؛ «تكمله»‏؛ اما ریشه این شبهه این است که نام "الله" در بین عرب وجود داشته است و به عنوان نمونه پدر پیامبر خدا (ص) عبدالله بوده است چیست؟ بت پرستان انسان هایی نبودند که بت را خالق خود بدانند. بلکه آنها به مخلوق خدا بودن خود اعتراف می کردند:
  «وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ؛[لقمان/۲۵] و هر گاه از آنان سؤال كنى: «چه كسى آسمانها و زمین را آفریده است؟» مسلّماً مى ‏گویند: «اللَّه»، بگو: «الحمد للَّه (كه خود شما معترفید)!» ولى بیشتر آنان نمى ‏دانند!» و بت را از این جهت تقدیس می کردند که آن ها را شفیع در نزد "الله" می دانستند:
  «ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى‏ إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فی‏ ما هُمْ فیهِ یَخْتَلِفُون؛[زمر/۳] اینها را نمى‏ پرستیم مگر بخاطر اینكه ما را به خداوند نزدیك كنند، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داورى مى ‏كند.» در واقع بت پرستان مشرک بودند و مشرک به کسی می گویند که در کنار خدا دیگری را به باطل دارای وجاهت بدانند. در مناظره ای بین پیامبر (ص) و بت پرستان، عقیده این گروه، روشن تر می شود:
  «پیامبر (ص) رو به مشركان عرب (بت پرستان) كرده و فرمود: چرا بتان را پرستش كرده و از پروردگار جهان دست كشیده‏اید؟ گفتند: با این كار به خداوند تقرّب مى‏ جوییم.
  فرمود: مگر این بتان شنوا بوده و از خدایشان اطاعت نموده و او را عبادت مى‏كنند تا شما بواسطه تعظیم آنها به خداوند تقرّب جویید؟ گفتند: نه.
  فرمود: مگر شما خودتان آنها را نتراشیده ‏اید؟ گفتند: آرى. فرمود: باین ترتیب اگر آنها شما را عبادت كنند شایسته ‏تر است تا شما آنها را. در این صورت خدایى كه عارف به مصالح و عواقب، و حكیم در تعیین تكلیفتان مى ‏باشد آیا شما را به این عبادت امر كرده است؟! بت پرستان پس از این كلام باهم اختلاف كرده و گروهى گفتند: خداوند در پیكرهاى مردانى حلول كرده كه به شكل این بتان بودند. و بر این اساس آنها را صورتگرى نمودیم. و منظور ما از توجّه به این بتان تعظیم همان هیاكل است.
  ادامه در کامنت... #اسلام #قرآن #الله
  #آتئیست #کافر #بیخدا
  #مرتد #خداناباوری
  #خداناباور #خردگرا
  #آتئیسم #نیچه #داروین
  #دین #بیخدایی #آگنوست

 •  400  25  1 November, 2019
 • ما از لحاظ اسلام و جمهوری ننگین اسلامی نقد به اسلام و کتابش را ، کفر گویی محسوب میشود ، ولی کفر جرم نیست که ما را به این جرم شکنجه ، حبس و اعدام میکنید .
وجود و تن ما اختیارش بر ماست و ما سرنوشت خود را انتخاب میکنیم در ثانیه ، نه خدای مکار شما و قوانین حکومت خون خوارتان .
باشد به امید دیدار کشورم بدون کفتاران عمامه بر سر .
#آتئیست #بیدین #بیخدایی #منم_شکنجه_شدم 
فیس بوک ما را دنبال کنید 
Ensan bash
 • ما از لحاظ اسلام و جمهوری ننگین اسلامی نقد به اسلام و کتابش را ، کفر گویی محسوب میشود ، ولی کفر جرم نیست که ما را به این جرم شکنجه ، حبس و اعدام میکنید .
  وجود و تن ما اختیارش بر ماست و ما سرنوشت خود را انتخاب میکنیم در ثانیه ، نه خدای مکار شما و قوانین حکومت خون خوارتان .
  باشد به امید دیدار کشورم بدون کفتاران عمامه بر سر .
  #آتئیست #بیدین #بیخدایی #منم_شکنجه_شدم
  فیس بوک ما را دنبال کنید
  Ensan bash

 •  9  0  31 October, 2019
 • دوشنبه ۱۸ نوامبر با ریچارد داوکینز در دنهاخ
عبور از مرز آشپزخانه
#ریچارد_داوکینز در کتاب جدید خود به نام رهایی از خدا ، در باره آنچه در قرآن ، انجیل، و سایر منابع مذهبی نوشته شده میپردازد آنچه که این مذاهب به آن باور دارند و آنرا بعنوان حقیقت میپذیرند میپردازد. او به همه از جوانان تا سالمندان توصیه میکند که با دقت به این سوال فکر کنند : 
آیا باید بخدا اعتقاد داشت؟ آیا ما نیاز داریم که به خدای آفریننده نیاز داشته باشیم؟ 
این عنوان سخنرانی ومصاحبه دوشنبه شب ریچارد داوکینز یکی از مشاهیر اتئیست دنیای معاصر است. 
همه دوستان در هلند را برای شرکت در این برنامه دعوت میکنم.
قیمت بایط ۱۵ یوروست
برای خرید بلیط اینجا را کلید کنید :

https://crossingborder.stager.nl/web/tickets/372921

#آتئیسم #بیخدایی #جهان_بیخدا #اسلام #مسیحیت
 • دوشنبه ۱۸ نوامبر با ریچارد داوکینز در دنهاخ
  عبور از مرز آشپزخانه
  #ریچارد_داوکینز در کتاب جدید خود به نام رهایی از خدا ، در باره آنچه در قرآن ، انجیل، و سایر منابع مذهبی نوشته شده میپردازد آنچه که این مذاهب به آن باور دارند و آنرا بعنوان حقیقت میپذیرند میپردازد. او به همه از جوانان تا سالمندان توصیه میکند که با دقت به این سوال فکر کنند :
  آیا باید بخدا اعتقاد داشت؟ آیا ما نیاز داریم که به خدای آفریننده نیاز داشته باشیم؟
  این عنوان سخنرانی ومصاحبه دوشنبه شب ریچارد داوکینز یکی از مشاهیر اتئیست دنیای معاصر است.
  همه دوستان در هلند را برای شرکت در این برنامه دعوت میکنم.
  قیمت بایط ۱۵ یوروست
  برای خرید بلیط اینجا را کلید کنید :

  https://crossingborder.stager.nl/web/tickets/372921

  #آتئیسم #بیخدایی #جهان_بیخدا #اسلام #مسیحیت

 •  27  1  30 October, 2019

Top #بیخدایی Posts